2016 West Papua. - Tim Boucher
Same Sunda Flying Lemur

Same Sunda Flying Lemur